Do pobrania

Koncepcja

KONCEPCJA

 

FUNKCJONOWANIA

 

I ROZWOJU

 

 

Przedszkola

im.Kubusia Puchatka

w Przechlewie

 

na lata 2010/2015

 

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

- rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168,poz. 1324),

- Statutu Przedszkola Publicznego uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dnia 4 grudnia 2008r.

 

 1. Nasze przedszkole – charakterystyka przedszkola

Przedszkole Publiczne w Przechlewie to placówka funkcjonująca w liczbie

5 oddziałów. Do przedszkola aktualnie uczęszcza 125 dzieci. Placówka zatrudnia 16 pracowników, z których: 8 osób to nauczycielki, 4 – pomoc nauczycielki, 2- kucharki, intendentka, konserwator- zatrudniony na 3/4 etatu. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć (wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna). Wśród nich 6 pań posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2 – kontraktowego. 7 nauczycielek legitymuje się tytułem magistra, jedna posiada dyplom licencjata. Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ciągłym doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form. Przedszkole jest czynne 9 godzin dziennie(od 6,30 do 15,30). Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Praca wychowawczo- dydaktyczna w każdej grupie wiekowej realizowana jest w oparciu o programy wychowania wybrane przez nauczycielki, zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej. Ponadto realizowane są inne programy własne nauczycielek.

W ostatnich latach zmienił się wizerunek przedszkola zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Również otoczenie przedszkola- ogródek i plac zabaw zmieniły swoje oblicze.

 

 1. Wizja i misja przedszkola

 

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

Wizja

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 • Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. W przedszkolu panuje pogodna atmosfera. Życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zajęć, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno- wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób staranny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 1. Mocne strony placówki

Atuty placówki to:

 

bardzo dobra lokalizacja z dala od ulicy

  • przyjazny dziecku rozkład budynku, duże sale zabaw. Urządzenie budynku jest higieniczne, bezpieczne i estetyczne

  • budynek przedszkola po gruntownym remoncie: wymiana okien, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej, remont łazienek, kuchni, cyklinowanie parkietów, zmiana wykładziny podłogowej na holu, w szatni i na schodach, malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola, ocieplenie i nowa elewacja budynku, nowy polbruk wokół przedszkola

  • duży plac przedszkolny, zatrawiony, ogrodzony i zamykany. Są zasadzone drzewka, krzewy ozdobne, iglaki, urządzone rabaty kwiatowe. Plac jest wyposażony w nowoczesne, atrakcyjne urządzenia podwórkowe (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, drewniane zadaszenie).

  • możliwość rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci – udział w przedszkolnych, gminnych i powiatowych konkursach: recytatorskim, plastycznych, piosenki przedszkolnej i ekologicznej

  • życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, nauczycielki i pozostały personel stanowią zespół chętny do pracy

  • przyjazny dziecku rozkład dnia

  • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która proponuje dzieciom ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych oraz atrakcyjną. Nauczycielki starają się, aby dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc

  • dobre, urozmaicone posiłki, niewygórowane koszty pobytu dziecka w przedszkolu

  • stały kalendarz imprez, uroczystości oraz wycieczek dla dzieci i rodziców( program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Wigilia i Mikołaj w przedszkolu, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Biesiada Rodzinna, Dzień Dziecka,

 

Uroczyste zakończenie roku dla 6- latków, Wycieczki do lasu, Mini ZOO na Canpolu, Teatru „Tęcza” w Słupsku, nad morze do Ustki)

  • placówka jest dość dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, także multimedialne oraz sprzęt nagłaśniający

  • dobra opinia o placówce wśród rodziców, dobra współpraca z rodzicami w poszczególnych grupach (prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z ich udziałem, spotkań podsumowujących pory roku, na których dzieci prezentują swoje umiejętności, bawią się i ćwiczą razem z rodzicami itp.)

  • współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą. Kierowanie na badania dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

 1. Słabe strony wymagające poprawy warunków-

kierunki dalszego rozwoju

 

 • słabo wyposażona przedszkolna kuchnia, stary sprzęt do sporządzania posiłków, zbyt mało naczyń dla dzieci

 • zmywalnia na parterze stara- do kapitalnego remontu

 • brak sali gimnastycznej utrudniający realizację zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego

 • brak dużych drzew powoduje, że w ogródku przedszkolnym w upalne dni brakuje cienia- pobyt w ogrodzie nie jest wówczas przyjemnością

 • brak nauczyciela języka angielskiego- nauka języka możliwa tylko dla niektórych dzieci za dodatkową opłatą ponoszoną przez ich rodziców

 • brak zainteresowania tworzeniem programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe

 

 1. Oferta edukacyjna – organizacja zajęć dodatkowych

Oprócz zajęć wychowawczo- dydaktycznych prowadzonych codziennie przez nauczycielki grup odbywają się zajęcia dodatkowe:

- religia – 0,5 godziny tygodniowo- grupa 6- latki

- język angielski – 2 razy w tygodniu po 0,5 godziny – zajęcia opłacane przez rodziców

- rytmika – 0,5 godziny – zajęcia opłacane przez rodziców

- zajęcia logopedyczne – zajęcia dla dzieci z wadami wymowy od 4 do 6 latków – 4 godziny tygodniowo

- teatrzyki i grupy muzyczne

 

6. KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

a) W zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i

opiekuńczej

 • Dalsza dbałość o stworzenie dzieciom optymalnych warunków do

rozwoju. Ważne jest, aby dziecko czuło się w przedszkolu dobrze

i bezpiecznie i chciało do niego chodzić. Dążenie do tego, aby

dziecko opuszczając przedszkole było samodzielne, umiało nawiązywać

kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w trudnych sytuacjach

i aby było wyposażone w umiejętności związane z osiąganiem

dojrzałości szkolnej.

 • Troska o ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych,

 • Dbałość o kultywowanie obrzędowości i tradycji,

 • Kontynuowanie w pracy innowacji pedagogicznych:

- wprowadzanie elementów czytania według I. Majchrzak „Ściana pełna liter”(ponowne szkolenie na ten temat na WDN)

- wprowadzanie kart pracy od grupy dzieci 3- letnich, rozwijanie umiejętności pracy z książką,

 • Książka moim przyjacielem, dobrym sposobem na spędzanie czasu wolnego”- wprowadzenie do codziennej praktyki czytania dzieciom książek

- utrzymywanie kontaktu z Biblioteką Gminną, wypożyczanie książek do domu i czytanie przez rodziców

- zapraszanie do przedszkola rodziców chętnych poczytać dzieciom

- gromadzenie dziecięcego księgozbioru, tworzenie przedszkolnej biblioteki

 • Nadanie placówce imienia (przedszkole istnieje już wiele lat, a nie ma jeszcze swojego patrona)

 • Nawiązanie ściślejszej współpracy z najbliższymi przedszkolami – organizowanie festiwalu piosenki przedszkolnej dla 6- latków

 • Systematyczna realizacja programów własnych nauczycieli zatwierdzonych przez radę pedagogiczną, które były realizowane tylko raz, a na pewno są dobre i sprawdzone (Przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy; wychowanie dzieci świadomych różnych niebezpieczeństw i potrafiących sobie z nimi radzić; przekazywanie dzieciom systemu wartości)

 • Utrzymywanie kontaktu z teatrem objazdowym- prezentowanie dzieciom sztuk teatralnych, bajek

 • Organizowanie spotkań muzycznych – zapraszanie wykwalifikowanych muzyków: słuchanie muzyki na żywo, poznawanie instrumentów muzycznych

 • Wprowadzenie języka angielskiego w starszych grupach dla wszystkich dzieci

 • Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych – angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne

 • Zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział w różnych konkursach

 • Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi- kierowanie na badania: pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne. Współpraca z wyżej wymienionymi specjalistami:

- zatrudnienie logopedy

- prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z dziećmi mającymi orzeczenie PPP

 

b) W zakresie doskonalenia nauczycieli

 • Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przy uwzględnieniu zapotrzebowania przedszkola i kierowanie ich na studia podyplomowe( np. z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logopedii)

- uzupełnienie wykształcenia przez nauczyciela z tytułem licencjata

(studia magisterskie)

 • Profesjonalne organizowanie WDN ciekawymi, warsztatowymi metodami- zapraszanie fachowców z ciekawymi propozycjami szkoleniowymi

 • Zachęcanie do udziału w kursach doskonalących prowadzonych metodami warsztatowymi, organizowanie takich kursów w przedszkolu i zapraszanie nauczycieli z innych placówek

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do uczenia się, wprowadzania innowacji, dzielenia się doświadczeniem i zdobytą wiedzą

 • Stwarzanie możliwości i motywowanie do podnoszenia stopnia awansu zawodowego

 • Zachęcanie do samokształcenia (dalsza prenumerata czasopisma „Wychowanie w przedszkolu”, powiększanie księgozbioru biblioteki przedszkolnej o najnowsze propozycje dotyczące edukacji przedszkolnej)

- prenumerata innych czasopism: „Bliżej przedszkola”, wykorzystywanie

wiedzy w bezpośredniej pracy z dziećmi

 

c) W zakresie atmosfery pracy

 • Zadbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę wśród pracowników przedszkola, eliminowanie wszelkiego współzawodnictwa na rzecz współpracy

 • Poprawa atmosfery pracy dzięki spotkaniom świątecznym, wspólnym uczestnictwie w imprezach kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów plenerowych itp.

 • Motywowanie pracowników do samokontroli i samooceny, zdobywanie ich zaufania

 • Wprowadzenie systemu motywowania opartego o jasne, akceptowane przez ogół kryteria, ukierunkowanego na promowanie twórczości i nowatorskich poczynań

 • Udzielanie nagród, wyróżnień pracownikom wyróżniającym się w pracy

 • Organizowanie zebrań z personelem niepedagogicznym, zaznajamianie go z celami i założeniami pracy przedszkola, wspólne opracowanie „Sylwetki dobrego pracownika i opiekuna dziecka”

 • Optymalne wykorzystanie kwalifikacji całej kadry pracowniczej

 • Ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych

 

d) W zakresie promocji oraz współpracy z różnymi podmiotami

 • Świadome i planowe informowanie oraz prowadzenie promocji działań placówki( systematyczne umieszczanie informacji z życia przedszkola na stronie internetowej Gminy Przechlewo

 • założenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola …..........................

 • Kształtowanie wizerunku względem rodziców i osób odwiedzających przedszkole poprzez interesującą aranżację i estetyzację pomieszczeń i otoczenia przedszkola, ciekawą działalność własną, nowatorskie formy pracy

 • Pielęgnowanie wewnątrz przedszkolnych tradycji ( np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia i Mikołaj, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Biesiada Rodzinna, Zakończenie roku 6- latków, Pasowanie na przedszkolaka i zerówkowicza,

 • Upowszechnianie osiągnięć, udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach. Doniesienia do lokalnej prasy, Internetu

 • Kontynuacja sprawdzonych form współpracy z rodzicami oraz wypracowywanie nowych:

 

- uaktywnienie działalności Rady Rodziców, organizowanie systematycznych spotkań, pomoc w organizacji różnych imprez- rodzicielskie inicjatywy

- kierowanie ankiet do rodziców w celu uzyskania informacji i opinii o pracy oraz oczekiwań rodziców względem przedszkola

- organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą- warsztaty dla rodziców

 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z PPP w Człuchowie, Szkołą Podstawową, Biblioteką Gminną

 • Aktywizowanie do współdziałania szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej- utrzymywanie dobrej, partnerskiej współpracy ze wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników

 • Nawiązanie współpracy z Fundacją Pomoc Szkole w Mysłowicach

 

e) W zakresie poprawy i doskonalenia bazy

 • Remont zmywalni na parterze

 • Doposażenie przedszkolnej kuchni: wymiana starych urządzeń elektrycznych – kuchnie, patelnia. Zakup naczyń.

 • Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach dyrektora, intendenta oraz pokoju nauczycielskim

 • Systematyczne dokonywanie mniejszych napraw we własnym zakresie- dbałość o otoczenie przedszkola: zakładanie nowych rabat kwiatowych, sadzenie drzew, konserwacja i modernizacja placu zabaw, malowanie ogrodzenia itp.

 • Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia placówki w coraz nowocześniejszy sprzęt i środki multimedialne, bez których współczesna edukacja nie może funkcjonować

 • Ciągłe uzupełnianie przedszkolnej biblioteki w nowe propozycje książkowe

 • Pozyskiwanie sympatyków przedszkola i poparcia dla swoich działań- sponsorów wspierających tę działalność

 • Podejmowanie starań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy unijnych- tworzenie programów, projektów i ich realizacja

 • Zakup nowych komputerów do pracy dla personelu przedszkola

 

7. Program wychowawczy i profilaktyki – główne założenia

programu i spodziewane efekty

 

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

- Samoobsługa

- Zabawy samorzutne

- Zajęcia i zabawy zorganizowane

- Spożywanie posiłków

- Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.

 

Celem głównym programu jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe programu to:

- nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym

zasadom i regułom,

- ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych,

- wzmacnianie potrzeby poznania drugiego człowieka, jego odmienności i

indywidualności,

- ukształtowanie swojego poczucia odpowiedzialności na siebie i innych,

- ocenianie zachowań służących i zagrażających życiu,

- uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji za własne czyny,

- znajomość zasady zdrowego stylu życia,

- nabywanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych i

proekologicznych.

 

Realizacja tych celów będzie odbywała się według schematu:

wartość – zasada – norma postępowania.

 

Bazę programu stanowią cztery fundamentalne wartości: bezpieczeństwo, zdrowie, kultura, współdziałanie w grupie rówieśniczej. Realizacja treści kryjących się w tych wartościach będzie odbywała się poprzez egzekwowanie od dziecka przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania.

 

Spodziewane efekty:

Ukształtowanie pokolenia:

- empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych,

- rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności,

- ceniącego wartości moralne,

- tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi,

 

- posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami,

- znającego swoje prawa i obowiązki,

- posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów,

- rozumiejącego konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych,

- rozumiejącego konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

- posiadającego umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

8. Tematy roczne do realizacji w przedszkolu:

1. Dźwięki gamy wszyscy znamy- 2010

2. Taniec i muzyka łagodzi obyczaje – 2010/2011

3. Bezpieczny przedszkolak – 2011/2012

4. Wielkie sprawy małych ludzi – 2012/2013

5. W zdrowym ciele zdrowy duch – 2013/2014

6. Ekologia na codzień – wiemy i potrafimy - 2014/2015

 

9. System diagnozowania osiągnięć dzieci i informowanie rodziców o ich postępach:

 

System diagnozowania osiągnięć dzieci

 • obserwacje dzieci

 • diagnoza przeprowadzona w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki w klasie I (w oparciu o arkusze obserwacji)

 • karty pracy

 • rysunki dzieci

 • występy artystyczne dzieci

 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci :

 • informacje dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do końca kwietnia (na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji)

 • zebrania z rodzicami ogólne i grupowe,

 • dni otwarte dla rodziców,

 • systematyczne udzielanie informacji rodzicom o dzieciach,

 • indywidualne rozmowy na temat postępów i zachowań dziecka

 • zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych

 • pedagogizacja rodziców, udostępnienie fachowej literatury

 • zajęcia otwarte dla rodziców.

Data dodania: 17/06/2011 12:12:20